Địa chỉ: Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 TẠI NHÀ TRƯỜNG